علیرضا رنجبرزاده

رزومه من

[timeline title=”تحصیلات” timeline=”[{"period":"1387","title":"\u062f\u0648\u0631\u0647 \u062a\u062e\u0635\u0648\u0635\u06cc","subtitle":"\u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0637\u0627\u0644\u0639\u0627\u062a","text":"\u0644\u0648\u0631\u0645 \u0627\u064a\u067e\u0633\u0648\u0645 \u064a\u06a9 \u0645\u062a\u0646 \u0628\u064a \u0645\u0641\u0647\u0648\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0637\u0631\u0627\u062d \u0628\u0631\u0627\u064a \u067e\u0631\u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0627\u062a \u0648\u0628 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0645\u064a \u06a9\u0646\u062f."},{"period":"1388","title":"\u062f\u0648\u0631\u0647 \u062a\u062e\u0635\u0648\u0635\u06cc","subtitle":"\u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0637\u0627\u0644\u0639\u0627\u062a","text":"\u0644\u0648\u0631\u0645 \u0627\u064a\u067e\u0633\u0648\u0645 \u064a\u06a9 \u0645\u062a\u0646 \u0628\u064a \u0645\u0641\u0647\u0648\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0637\u0631\u0627\u062d \u0628\u0631\u0627\u064a \u067e\u0631\u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0627\u062a \u0648\u0628 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0645\u064a \u06a9\u0646\u062f. "},{"period":"1388","title":"\u062f\u0648\u0631\u0647 \u062a\u062e\u0635\u0648\u0635\u06cc","subtitle":"\u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0637\u0627\u0644\u0639\u0627\u062a","text":"\u0644\u0648\u0631\u0645 \u0627\u064a\u067e\u0633\u0648\u0645 \u064a\u06a9 \u0645\u062a\u0646 \u0628\u064a \u0645\u0641\u0647\u0648\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0637\u0631\u0627\u062d \u0628\u0631\u0627\u064a \u067e\u0631\u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0627\u062a \u0648\u0628 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0645\u064a \u06a9\u0646\u062f."}]” _array_keys=”{"timeline":"timeline"}” _made_with_builder=”true”][/timeline]
[timeline title=”تجربه” timeline=”[{"period":"\u062a\u06cc\u0631 1390","title":"\u0638\u0647\u0648\u0631 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647","subtitle":"\u0622\u0698\u0627\u0646\u0633 \u0648\u0628","text":"\u0644\u0648\u0631\u0645 \u0627\u064a\u067e\u0633\u0648\u0645 \u064a\u06a9 \u0645\u062a\u0646 \u0628\u064a \u0645\u0641\u0647\u0648\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0637\u0631\u0627\u062d \u0628\u0631\u0627\u064a \u067e\u0631\u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0627\u062a \u0648\u0628 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0645\u064a \u06a9\u0646\u062f."},{"period":"\u0628\u0647\u0645\u06461388-\u062e\u0631\u062f\u0627\u062f1389","title":"\u0637\u0631\u0627\u062d \u0648\u0628","subtitle":"\u0622\u0631\u06cc\u0627 \u062e\u0631\u0645","text":"\u0644\u0648\u0631\u0645 \u0627\u064a\u067e\u0633\u0648\u0645 \u064a\u06a9 \u0645\u062a\u0646 \u0628\u064a \u0645\u0641\u0647\u0648\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0637\u0631\u0627\u062d \u0628\u0631\u0627\u064a \u067e\u0631\u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0627\u062a \u0648\u0628 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0645\u064a \u06a9\u0646\u062f."},{"period":"\u0627\u0628\u0627\u06461386-\u0641\u0631\u0648\u0631\u062f\u06cc\u06461387","title":"\u0637\u0631\u0627\u062d \u06af\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9","subtitle":"\u0622\u0631\u06cc\u0627 \u062e\u0631\u0645","text":"\u0644\u0648\u0631\u0645 \u0627\u064a\u067e\u0633\u0648\u0645 \u064a\u06a9 \u0645\u062a\u0646 \u0628\u064a \u0645\u0641\u0647\u0648\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0637\u0631\u0627\u062d \u0628\u0631\u0627\u064a \u067e\u0631\u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0627\u062a \u0648\u0628 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0645\u064a \u06a9\u0646\u062f."}]” _array_keys=”{"timeline":"timeline"}” _made_with_builder=”true”][/timeline]
[skills title=”مهارت های طراحی” skills=”[{"id":"77764dff8709de7a169062cf7e664496","title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0648\u0628 \u0633\u0627\u06cc\u062a","value":"88"},{"id":"2d3f1cf3146f8867f3894cc22358f53b","title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u06af\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9","value":"75"},{"id":"37ab56cced07ca9e21d259540b3e2489","title":"\u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0686\u0627\u067e","value":"60"}]” _array_keys=”{"skills":"skills"}” _made_with_builder=”true”][/skills][skills title=”مهارت های کادو” skills=”[{"id":"e70b67139ec8d0b2481a7649f08410e6","title":"HML5","value":"95"},{"id":"620764c2d41c0348ad79cdda3abecaeb","title":"CSS3","value":"85"},{"id":"be9e1d1089f154ccf7124901251f552c","title":"jQuery","value":"72"},{"id":"10e40977153f652271a55aa468730304","title":"Wordpress","value":"60"},{"id":"c40e3b44ebaaeec8c4ad36459c8639e3","title":"PHP","value":"77"}]” _array_keys=”{"skills":"skills"}” _made_with_builder=”true”][/skills]